Ngày 13/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam ban hành Quyết định số 198/QĐ-KSBT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình và Tài liệu đào tạo liên tục về phòng chống dịch và an toàn sinh học trong lấy mẫu, đóng gói vận chuyển mẫu thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Chi tiết nhấn vào link bên dưới để xem: