Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam                                 BẢNG GIÁ VẮC XIN NĂM 2020 
Mã QHNS: 1104227                                                                                      Áp dụng từ ngày 28/10/2020

                                                                     

                                                                                         MỜI XEM PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Tệp đính kèm
Download this file (Bang gia vaccin 2020.xls)Bang gia vaccin 2020.xls