Ngày 30/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

6caf234e0aaad2f48bbb

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Trung tâm thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; dự thảo các quy chế năm 2022 như Quy chế chi tiêu Nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, Quy chế phối hợp giữa Chính quyền với Công đoàn, Quy chế ứng xử viên  chức và người lao động…;  kết quả thi đua năm 2022 và định hướng công tác thi đua, đăng ký thi đua năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2022 và định hướng năm 2023; …

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, CCVCNLĐ tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các quy chế của đơn vị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2023.

100% đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất với nội dung các báo cáo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ của Trung tâm năm 2023. Toàn đơn vị quyết tâm nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, xây dựng, phát triển cơ quan ngày càng vững mạnh.

Tường Quyên- Viết Thạnh