Ngày 15/9/2023 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam ban hành Quyết định số 200/QĐ-KSBT về  việc phê duyệt Chương trình và Tài liệu đào tạo liên tục về phòng chống dịch và an toàn sinh học trong lấy mẫu, đóng gói vận chuyển mẫu, chi tiết nhấn vào link bên dưới để xem: