Ngày 19/9/2021, Quảng Nam có 13 ca bệnh công bố trong ngày.

13 ca bệnh công bố (BN677655 đến BN677666 và BN687023), cụ thể là:

- 08 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn (Điện Nam Bắc 07 ca, Điện Nam Trung 01 ca): gồm 03 ca bệnh tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (02 ca tại xưởng B, ca B, tổ đóng gói, Công ty thuỷ sản Việt Hoa và 01 ca bệnh là nhân viên Y tế tại công ty may Minh Hoàng 2); các đối tượng còn lại đều là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly.

- 05 ca bệnh tại TP Hội An (Cẩm Phô 04 ca, Thanh Hà 01 ca): đều là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly tập trung từ trước.

648 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 31 ca bệnh cộng đồng,

407 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 52 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.217 mẫu xét nghiệm; kết quả: 13 mẫu dương tính, 1.110 mẫu âm tính, 94 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 18/9/2021, Quảng Nam có 03ca bệnh công bố trong ngày.

03 ca bệnh công bố trong ngày tại  thị xã Điện Bàn đều là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly:

- 02 ca bệnh tại Hòa Đa Bắc, Điện Hồng xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 16/9/2021.

- 01 ca bệnh tại Ngọc Vinh, Điện Ngọc xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 13/9/2021.

636 ca bệnh công bố  cụ thể: 29 ca bệnh cộng đồng,  396 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 52 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 10.329  mẫu xét nghiệm; kết quả: 03 mẫu dương tính, 10.161 mẫu âm tính, 165 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 17/9/2021, Quảng Nam có 01 ca bệnh công bố trong ngày

01 ca bệnh công bố trong ngày tại Điện Tiến, Điện Bàn là F1 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 13/9/2021

633 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 29 ca bệnh cộng đồng,

393 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 52 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 8.532  mẫu xét nghiệm; kết quả: 10 mẫu dương tính, 7.527 mẫu âm tính, 995 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 16/9/2021, Quảng Nam có 06 ca bệnh công bố trong ngày

Tại thị xã Điện Bàn (BN646218 đến BN646223), tất cả đều có yếu tố liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc:
- 01 ca bệnh là công nhân tại xưởng A bộ phận ST7, Công ty giày Rieker;
- 01 ca bệnh là công nhân tại chuyền 11, xưởng 1, Công ty Việt Vương 2;
- 04 ca bệnh còn lại là đối tượng F1 đã được giám sát, cách ly.

 623 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 29 ca bệnh cộng đồng, 352 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 43 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 7.883 mẫu xét nghiệm; kết quả: 06 mẫu dương tính, 5.537 mẫu âm tính, 2.340 mẫu đang chờ kết quả.

Chuỗi lây nhiễm Điện Bàn đến 16/9

Chuỗi lây nhiễm Điện bàn đến 16 9