Ngày 14/12/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Để phục vụ công tác xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo đến các đơn vị kiểm nghiệm, phân tích các thông số nước sạch đủ điều kiện tại Khoản 1, Điều 5, Chương 2, QCVN 01-1:2018/BYT tham gia chào giá.

nuoc sach 2

Toàn văn Thư mời chào giá theo tập đính kèm

Tệp đính kèm
Download this file (Thư mời XN QCĐP.pdf)Thư mời XN QCĐP.pdf